Årsmøter

Årsmøtedokumenter

Her legges årsmøte agenda med vedlegg, som signert protokoll, årsberetning etc. 

2024


Ekstraordinært årsmøte Fredag 26.04.2024, kantina i ridehallen. 

Invitasjon er sendt alle klubbmedlemmer pr e-post. 

Sak til behandling: Endring av medlemsskap for familier. I dag er prisstrukturen for medlemsskap at vi har en pris for hovedmedlem, og en pris pr familiemedlem. Som tillegg kommer støttemedlem. 

Det foreslås ny struktur, ved at hovedmedlem og støttemedlem består som det er, men at man kan ha flere familiemedlemmer pr familie/husstand uten tillegg i pris. 

Velkommen. 

 


INNKALLING til årsmøte

Onsdag 13.03.2024, kl 19.00


I kantina i ridehallen

NB! Det blir ikke printet ut dokumenter. De som ønsker papirversjon må printe ut selv og ta med.

Forslag til saker kan sendes til post@sunndalrideklubb.com innen to uker før årsmøtet. 

SAKSLISTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge ordstyrer

 3. Velge sekretær (referent) for årsmøteprotokoll

 4. Velge to medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

 5. Godkjenne innkallingen

 6. Godkjenne sakslisten

 7. Godkjenne forretningsorden

 8. Årsberetning

 9. Behandle regnskap og revisors beretning

 10. Behandle forslag og saker. Ingen innkomne forslag fra medlemmene. 10.1 Informasjon fra grunneier 10.2 Vedta aktivitetsplan: Hvilke aktiviteter skal vi ha? 10.3 Hvilke ansvarspersoner/komiteer skal klubben ha? 10.4 Hvordan kan vi bedre rekruttering?

 11. Fastsette priser. Medlemskontingent, anleggsleie, stalleie. Styrets forslag i eget dokument. 

 12. Vedta budsjett for 2024

 13. Valg: 13.1 Styre. 13.2 Kontrollutvalg. 13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 14.3 Valgkomite.

 14. 14.1 Behandle rideklubbens organisasjonsplan. 14.2 Endre rideklubbens lov angående beskrivelse av verv, i samsvar med organisasjonsplan.

VELKOMMEN!

Hilsen styret2023

INNKALLING til årsmøte

Onsdag 22.03.2023, kl 19.00

I kantina i ridehallen

NB! Det blir ikke printet ut dokumenter. De som ønsker papirversjon må printe ut selv og ta med.

Forslag til saker kan sendes til post@sunndalrideklubb.com innen to uker før årsmøtet. 

SAKSLISTE :

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge ordstyrer

 3. Velge sekretær (referent) for årsmøteprotokoll

 4. Velge to medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

 5. Godkjenne innkallingen

 6. Godkjenne sakslisten

 7. Godkjenne forretningsorden

 8. Behandle årsberetning

 9. Behandle regnskap og revisors beretning

 10. Behandle forslag og saker. Ingen innkomne forslag fra medlemmene. i) Lovendring: Definere i klubbens lov at alle verv velges for to år, unntatt leder som velges for ett år. ii) Vedta aktivitetsplan: Hvilke aktiviteter skal vi ha? iii) Hvilke ansvarspersoner/komiteer skal vi ha? iv) Hvordan kan vi bedre rekruttering og hvordan kan vi bedre klubbens økonomi?

 11. Fastsette priser. Medlemskontingent, anleggsleie, stalleie. Eller gi fullmakt til å fastsette priser. Styrets forslag: Bladet Hestesport er ikke lenger med, og prisene for hovedmedlem endres til 350 kr, hovedmedlem under 13 år til 200 kr. Andre priser uendret.

 12. Vedta budsjett for 2023

 13. Behandle rideklubbens organisasjonsplan. 

 14. Valg: 14.1 Styre. 14.2 Kontrollutvalg. 14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 14.4 Valgkomite.


VELKOMMEN!

Hilsen styret


Organisasjonsplan

Ved årsmøte velges nye verv ihht Sunndal Ridelubbs organisasjonsplan. Organsiasjonsplanens endringer må godkjennes av årsmøtet før valg av styremedlemmer.


Rideklubbens gjeldende lovnorm, i henhold til Norges idrettsforbund

INNKALLING til årsmøte 

Tirsdag 29.03.2022, kl 19.00

Felleskjøpets lokaler.

Forslag til saker kan sendes til post@sunndalrideklubb.com innen to uker før årsmøtet.


SAKSLISTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge ordstyrer

 3. Velge sekretær (referent) for årsmøteprotokoll

 4. Velge to medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

 5. Godkjenne innkallingen

 6. Godkjenne sakslisten

 7. Godkjenne forretningsorden

 8. Behandle årsberetning

 9. Behandle regnskap og revisors beretning

 10. Behandle forslag og saker. Ingen innkomne forslag fra medlemmene.  i) Behandle ny lov for klubben          ii) Vedta aktivitetsplan: Hvilke aktiviteter skal vi ha, og hvilke ansvarspersoner/komiteer skal stå for aktivitetene? Hvilke aktiviteter kan vi søke støtte til? iii) Orientering: Ny Elverhøy bru.

 11. Fastsette priser. Medlemskontingent, anleggsleie, stalleie. Eller gi fullmakt til å fastsette priser.

 12. Vedta budsjett for 2022

 13. Behandle klubbens organisasjonsplan

 14. Valg: 14.1 Styre. 14.2 Kontrollutvalg. 14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 14.4Valgkomite.

HJERTELIG VELKOMMEN!

NB! Saksliste og dokumenter som legges her på nettsiden i forkant av årsmøtet blir ikke delt ut på papir. De som ønsker en papirversjon må printe ut selv og ha med på årsmøtet 

Hilsen Styret

Ekstraordinært årsmøte

Tid og sted: Mandag 30. august 2021 kl 19.00 i 2. etasje hos Felleskjøpet

Tema: Klubbens økonomi

Rideklubben går med underskudd. Det ordinære årsmøtet vedtok at vi avholder et ekstraordinært årsmøte for å ta stilling hva vi gjør videre med tanke på klubbens økonomi.

SAKSLISTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge ordstyrer

 3. Velge sekretær (referent) for årsmøteprotokoll

 4. Velge to medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

 5. Godkjenne innkallingen

 6. Godkjenne sakslisten

 7. Godkjenne forretningsorden

 8. Budsjett og hvordan kan vi bedre klubbens økonom

NB! Saksliste og dokumenter som legges her på nettsiden i forkant av årsmøtet blir ikke delt ut på papir. De som ønsker en papirversjon må printe ut selv og ha med på årsmøtet. 


Ny dato for årsmøte:

Mandag 14. juni 2021 kl 19.00 i 2. etg hos Felleskjøpet.

Det er mulig å sende inn forslag til saker inntil to uker før årsmøtet. Send til post@sunndalrideklubb.com.

SAKSLISTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge ordstyrer

 3. Velge sekretær (referent) for årsmøteprotokoll

 4. Velge to medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

 5. Godkjenne innkallingen

 6. Godkjenne sakslisten

 7. Godkjenne forretningsorden

 8. Behandle årsberetning

 9. Behandle regnskap og revisors beretning

 10. Behandle forslag og saker: 10.1 Endre tekst i rideklubbens lov fra 'Det skal velges to varamedlemmer.' til 'Det skal velges ett eller to varamedlemmer'. 10.2 Hva kan vi gjøre for å øke rekrutteringen i rideklubben? 10.3 Hvordan kan vi bedre økonomien i klubben? 

 11. Fastsette priser

 12. Vedta budsjett for 2021

 13. Behandle klubbens organisasjonsplan

 14. Valg: 14.1 Styre. 14.2 Kontrollutvalg. 14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 14.4 Valgkomite.

VELKOMMEN!

NB! Saksliste og dokumenter som legges her på nettsiden i forkant av årsmøtet blir ikke delt ut på papir. De som ønsker en papirversjon må printe ut selv og ha med på årsmøtet

Årsmøtet 22.3 er utsatt. Ny dato kommer.


INNKALLING til årsmøte 22.03.2021, kl 19.00,

Felleskjøpets lokaler. 

Det er mulig å sende inn forslag til saker inntil to uker før årsmøtet. Send til post@sunndalrideklubb.com. Endelig saksliste kommer en uke før årsmøtet. 

FORELØPIG SAKSLISTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge ordstyrer

 3. Velge sekretær (referent) for årsmøteprotokoll

 4. Velge to medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

 5. Godkjenne innkallingen

 6. Godkjenne sakslisten

 7. Godkjenne forretningsorden

 8. Behandle årsberetning

 9. Behandle regnskap og revisors beretning

 10. Behandle forslag og saker

 11. Fastsette priser. 

 12. Vedta budsjett for 2021

 13. Behandle klubbens organisasjonsplan

 14. Valg: 14.1 Styre. 14.2 Kontrollutvalg. 14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 14.4 Valgkomite.

VELKOMMEN!

Hilsen Styret

Ny dato for årsmøte:

Torsdag 18. juni kl 19.00 i 2. etg hos Felleskjøpet. 

Sakslisten ligger under opprinnelig innkalling til årsmøte.

Det er mulig å sende inn forslag til saker inntil to uker før årsmøtet. Send til post@sunndalrideklubb.com. Endelig saksliste kommer en uke før årsmøtet.

Velkommen!

Årsmøtet 19.03 er utsatt! Ny dato kommer.

INNKALLING til årsmøte 19.03.2020, kl 19.00, 

Felleskjøpets lokaler. 


SAKSLISTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge ordstyrer

 3. Velge sekretær (referent) for årsmøteprotokoll

 4. Velge to medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

 5. Godkjenne innkallingen

 6. Godkjenne sakslisten

 7. Godkjenne forretningsorden

 8. Behandle årsberetning

 9. Behandle regnskap og revisors beretning

 10. Behandle forslag og saker: 10.1 Hvordan kan vi øke aktiviteten i rideklubben? 10.2 Hvordan kan vi øke inntektene til klubben? 10.3 Ønsker vi å ha et stevne? 10. 4 Innkommet forslag: Anleggsleien skal være lik for medlemmene uavhengig av hvor hesten er oppstallet. Saken behandles under sak 11.

 11. Fastsette priser. Medlemskontingent, anleggsleie, stalleie. Eller gi fullmakt til å fastsette priser.

 12. Vedta budsjett for 2020

 13. Behandle klubbens organisasjonsplan

 14. Valg: 14.1 Styre. 14.2 Kontrollutvalg. 14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 14.4Valgkomite. 


HJERTELIG VELKOMMEN!

Hilsen Styret

ÅRSMØTE FOR 2018:

Innkalling til årsmøte 14.03.2019, kl 19.00, Felleskjøpets lokaler.

SAKSLISTE:

 1. Åpning av årsmøtet

 2. Valg av møteleder

 3. Valg av sekretær (referent) for årsmøteprotokoll.

 4. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

 5. Godkjenne de stemmeberettigete.

 6. Godkjenning av innkalling, sakliste.

 7. Årsberetning 2018 v/ Leder.

 8. Regnskap 2018 v/ Kasserer

 9. Fastsetting av priser.

 10. Aktivitetsplan 2019 v/ Sportslig ansvarlig

 11. Vedlikeholds- og investeringsplan 2019. v/nestleder

 12. Budsjett for 2019 v/Kasserer

 13. Valg av styre, valgkommite, revisorer

 14. Eventuelt


HJERTELIG VELKOMMEN!

Styret.


ÅRSMØTE FOR 2017: 
Innkalling til årsmøte 17.03.2018, kl 17.30, i Felleskjøpets lokaler.

Her vil årsmøtedokumenter for årets årsmøte bli lastet opp.

SAKSLISTE:

 1. Åpning av årsmøtet

 2. Valg av møteleder

 3. Valg av sekretær (referent) for årsmøteprotokoll.

 4. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

 5. Godkjenne de stemmeberettigete.

 6. Godkjenning av innkalling, sakliste.

 7. Årsberetning  2017 v/ leder.

 8. Regnskap  2017 v/ kasserer

 9. Fastsetting av medlemskontigent. Styrets innstilling er uendret kontingent, med unntak for støttemedlem, som foreslås endret fra 100 kr til 150 kr pr år.

 10. Fastsetting av pris for leie av anlegg. Styrets instilling er uendret halleie pr hest /ekvipasjer, men prisendring for å leie hele hallen på pr tidsenhet.

 11. Aktivitetsplan 2018

 12. Vedlikeholds- og investeringsplan 2018. v/nestleder

 13. Budsjett for 2018 (ta stilling til støtte til treninger)
 14. Valg av styre, valgkommite, revisorer

 15. Eventuelt


MEDLEMSFEST UMIDDELBART ETTER ÅRSMØTET.

HJERTELIG VELKOMMEN!

Styret.

Årsmøte 17.03.2018

Årsmøte 28.02.2017

Her er saksliste med oversikt over vedlegg fra 2017:

Årsberetning 2016:

Årsberetning 2015:

Signert årsmøteprotokoll 2015:

Årsberetning 2014:

Årsberetning 2013:

Årsberetning 2012:

Årsberetning 2011:

Årsberetning 2010: