Årsmøter

Årsmøtedokumenter

Her legges årsmøte agenda med vedlegg, som signert protokoll, årsberetning etc. 

Organisasjonsplan

Ved årsmøte velges nye verv ihht Sunndal Ridelubbs organisasjonsplan. Organsiasjonsplanens endringer må godkjennes av årsmøtet før valg av styremedlemmer.

Ny dato for årsmøte:

Torsdag 18. juni kl 19.00 i 2. etg hos Felleskjøpet. 

Sakslisten ligger under opprinnelig innkalling til årsmøte.

Det er mulig å sende inn forslag til saker inntil to uker før årsmøtet. Send til post@sunndalrideklubb.com. Endelig saksliste kommer en uke før årsmøtet.

Velkommen!

Årsmøtet 19.03 er utsatt! Ny dato kommer.

INNKALLING til årsmøte 19.03.2020, kl 19.00, 

Felleskjøpets lokaler. 


SAKSLISTE:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge ordstyrer

 3. Velge sekretær (referent) for årsmøteprotokoll

 4. Velge to medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

 5. Godkjenne innkallingen

 6. Godkjenne sakslisten

 7. Godkjenne forretningsorden

 8. Behandle årsberetning

 9. Behandle regnskap og revisors beretning

 10. Behandle forslag og saker: 10.1 Hvordan kan vi øke aktiviteten i rideklubben? 10.2 Hvordan kan vi øke inntektene til klubben? 10.3 Ønsker vi å ha et stevne? 10. 4 Innkommet forslag: Anleggsleien skal være lik for medlemmene uavhengig av hvor hesten er oppstallet. Saken behandles under sak 11.

 11. Fastsette priser. Medlemskontingent, anleggsleie, stalleie. Eller gi fullmakt til å fastsette priser.

 12. Vedta budsjett for 2020

 13. Behandle klubbens organisasjonsplan

 14. Valg: 14.1 Styre. 14.2 Kontrollutvalg. 14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 14.4Valgkomite. 


HJERTELIG VELKOMMEN!

Hilsen Styret

ÅRSMØTE FOR 2018:

Innkalling til årsmøte 14.03.2019, kl 19.00, Felleskjøpets lokaler.

SAKSLISTE:

 1. Åpning av årsmøtet

 2. Valg av møteleder

 3. Valg av sekretær (referent) for årsmøteprotokoll.

 4. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

 5. Godkjenne de stemmeberettigete.

 6. Godkjenning av innkalling, sakliste.

 7. Årsberetning 2018 v/ Leder.

 8. Regnskap 2018 v/ Kasserer

 9. Fastsetting av priser.

 10. Aktivitetsplan 2019 v/ Sportslig ansvarlig

 11. Vedlikeholds- og investeringsplan 2019. v/nestleder

 12. Budsjett for 2019 v/Kasserer

 13. Valg av styre, valgkommite, revisorer

 14. Eventuelt


HJERTELIG VELKOMMEN!

Styret.


ÅRSMØTE FOR 2017: 
Innkalling til årsmøte 17.03.2018, kl 17.30, i Felleskjøpets lokaler.

Her vil årsmøtedokumenter for årets årsmøte bli lastet opp.

SAKSLISTE:

 1. Åpning av årsmøtet

 2. Valg av møteleder

 3. Valg av sekretær (referent) for årsmøteprotokoll.

 4. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

 5. Godkjenne de stemmeberettigete.

 6. Godkjenning av innkalling, sakliste.

 7. Årsberetning  2017 v/ leder.

 8. Regnskap  2017 v/ kasserer

 9. Fastsetting av medlemskontigent. Styrets innstilling er uendret kontingent, med unntak for støttemedlem, som foreslås endret fra 100 kr til 150 kr pr år.

 10. Fastsetting av pris for leie av anlegg. Styrets instilling er uendret halleie pr hest /ekvipasjer, men prisendring for å leie hele hallen på pr tidsenhet.

 11. Aktivitetsplan 2018

 12. Vedlikeholds- og investeringsplan 2018. v/nestleder

 13. Budsjett for 2018 (ta stilling til støtte til treninger)
 14. Valg av styre, valgkommite, revisorer

 15. Eventuelt


MEDLEMSFEST UMIDDELBART ETTER ÅRSMØTET.

HJERTELIG VELKOMMEN!

Styret.

Årsmøte 17.03.2018

Årsmøte 28.02.2017

Her er saksliste med oversikt over vedlegg fra 2017:

Årsberetning 2016:

Årsberetning 2015:

Signert årsmøteprotokoll 2015:

Årsberetning 2014:

Årsberetning 2013:

Årsberetning 2012:

Årsberetning 2011:

Årsberetning 2010: